Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

SIAM WELLNESS BESTAAT 10 JAAR

"Omdat onze massage werkt..."


 

Economische wet­ten zijn on­ver­bid­de­lijk, dat weet ie­de­reen. Als klan­ten niet te­vre­den zijn dan ko­men ze niet terug. Maar zie, 10 jaar la­ter draait Siam Well­ness nog steeds op wiel­tjes...

 

nektasje

Viert u mee?


toilettasje Bij een boe­king voor een mas­sage van mini­maal zes­tig mi­nu­ten krij­gen klan­ten die ons nooit eer­der heb­ben be­zocht een­ma­lig een licht­ge­wicht hand­ge­maakt Thais nek­tasje ca­deau. Heel prak­tisch op reis om je geld of pas­poort in te be­wa­ren. Ofwel een fraai Thais toi­let­tasje. Aan u de keuze.


Tot Binnen­kort!


Sawadee Kha! Sawa­dee Krap!

 

Siam Wellness bestaat 10 jaar
Op 3 novem­ber 2012 zwaai­de num­mer 25 in de Velo­droom­straat zijn deur open voor het pu­bliek, in het bij­zijn van de Vlaam­se pers, en vol­gens goe­de Thai­se tra­di­tie, met de zegen­wens van Phra Khru­vi­naithorn Somsak Sub­halert, abt van de Thaise tem­pel in Me­che­len. Tra­di­tio­ne­le Thaise mas­sage in de Kem­pen was een feit.

Dat er nood was aan kwa­li­ta­tie­ve mas­sage was snel dui­de­lijk. Vele men­sen die ja­ren suk­kel­den met fy­sie­ke kwaal­tjes en van al­les had­den ge­pro­beerd, von­den bij Siam Well­ness een op­los­sing in de ste­vi­ge the­ra­peu­ti­sche mas­sa­ges zo­als die al eeu­wen in Thai­land wor­den uit­ge­oe­fend sa­men met of in aan­vul­ling op de klas­sie­ke ge­nees­kunde.

Maar, vraagt u zich mis­schien af: "Hoe is Siam Well­ness nu tot stand ge­ko­men?"...

 

Hoe het be­gon...


Bangkok, Suvar­na­bhu­mi Air­port, 5 novem­ber 2009, 7h28 's och­tends. De wielen van een Boeing 777 raken het tarmac. Aan boord, Kem­pe­naar, ge­we­zen gids-reis­lei­der en stel­ler de­zes, Rudi Ooms.
In de lucht­haven­hall, Ben­cha­mart Ka­lam, afkomstig van Nong Nam Sai, een dorpje in de Thaise provin­cie Nakhon Rat­chasima, ook gekend onder de naam Khorat, ook wel de rijst­schuur van Thai­land ge­noemd, waar de bes­te jasmijn­rijst van­daan komt. Hier be­vin­den zich de Khmertempels van Phimai, even inte­res­sant als de Angkor What tem­pels in Cam­bodja. Ook het National Park Khao Yai bevindt zich in deze pro­vincie, een oer­woud waar Azia­tische oli­fanten in het wild lopen en waar opnames gebeurden bij de Nam­tok Heo Suwat water­val voor de film 'The Beach' uit 2000 met DiCaprio en Vir­ginie Ledoyen in de hoofd­rollen en geba­seerd op het boek van Alex Gar­land dat zonder twijfel veel beter is dan de film.

Ik had Benchamart - Ben voor de vrienden - bij toeval leren kennen via gemeen­schap­pe­lijke vrien­den en het World Wide Web met Skype en al die andere uit­vin­dingen, aan wie ons doch­tertje haar bestaan te danken heeft, had deze ont­moeting in goede banen geleid. Zo gaat dat tegen­woor­dig.

huwelijk 19 juni 2010 De band spoelt fast forward... Nog geen 2 weken na die ontmoe­ting, mochten we de docu­menten voor een toeris­ten­visum voor Ben afha­len op de Bel­gi­sche ambas­sade in Sa­thorn Road, Bangkok. Op 19 juni 2010, minder dan 7 maanden later ant­woord­den we, in het kasteel Le Paige in Heren­tals, twee­maal kort na elkaar 'ja' op de vraag of we el­kaar tot wet­tige echtge­note, respec­tie­ve­lijk echtge­noot wensten te nemen.

Maar, vraagt u zich af: "Hoe is Siam Well­ness dan tot stand ge­komen?"

U moet weten, de enige keer dat ik me had laten mas­seren was lang gele­den in Agra, de stad van de Taj Mahal in India, waar ik destijds reis­leider was voor een Bel­gische tour­operator. Ik zal die mas­sage nooit verge­ten want na een uur gefrut­sel, vroeg de Indi­sche jonge­heer met pret­oogjes of ik "extra service" ver­langde. Ik be­taal­de, poet­ste de plaat en dacht bij me­zelf: "Als dat mas­sa­ge is dan is mijn deel voor de hond..."
Dat was waaraan ik dacht toen Ben me kort na onze eerste ont­moeting de vraag stelde: "Can I massage in Bel­chiam?"
Thaise keuken, geu­rige krui­den, korian­der, gem­ber, chili­pepers, ci­troen­gras... dat was waar ik aan gedacht had als zin­volle bezig­heden voor Ben in België. Want ik kende maar een ie­mand die het pre­dicaat "Thai cook num­ber one" ver­diende...
We lieten het onder­werp mas­sage een paar weken rusten.
Niet veel later kreeg ik hoofd­pijn, zeu­rende hoofd­pijn die niet over­gaat en waar­voor maar 1 reme­die be­staat: "Da­falgan!"
"Let me do..."zei Ben, als variant op "Love me do" van The Beatles, nog voor ik de medi­cijn­kast had open­ge­trokken...
"Let me do..." Ze zou het nog vaak mogen zeggen... Want wat gebeurde, maakte zoveel in­druk dat daar de basis van Siam Wellness is gelegd. Na een half­uurtje duwen, wrijven, knijpen op mijn hoofd, in mijn nek, voelde ik me vederlicht...
Wat was me dat?! Dit had niets van­doen met wat ik zoveel jaren ge­leden in In­dia had mee­ge­maakt. Dit was mas­sage! Aha Erlebnis! Als het voor mij werkt, dan werkt het voor iedereen!
"Can I massage in Belchiam"?"
"Yes you can!"

Bestaat toeval?
Was het toeval dat ik een jaar voor ik Ben leerde kennen, een huis had gekocht in de Velo­droom­straat in Heren­tals? Een huis dat veel te groot was voor mij alleen en waar­van de tweede verdie­ping leeg stond. Maar toen ik het kocht, had ik het onwil­le­keu­ri­ge gevoel gehad dat deze stek veel poten­tieel had voor de toe­komst. De ligging was ideaal: rustig, dicht bij het cen­trum, geen parkeer­pro­blemen. Alle voor­zie­ningen waren aan­wezig, inclu­sief vloer­ver­warming, want de ver­die­ping had dienst gedaan als zelf­stan­dige studio.

Maar eerst zochten we een klank­bord. Proef­ko­nij­nen!
massage We moesten niet ver zoeken. Ze kwamen gewil­lig uit hun hol om zich door Ben 's magische handen te laten mas­seren. Mijn voor­gevoel werd beves­tigd. Ben 's mas­sages konden op veel bijval rekenen. En dus lieten we Thaise berei­dingen met korian­der en chili­pepers over aan anderen...

We zouden het profes­sio­neel aanpak­ken.
Een begin­nende zaak kan zich geen misstap­pen veroor­loven. Ben had de oplei­ding voor Thai­se mas­sage ge­volgd in de gere­pu­teerde What Po tempel in Bang­kok en kon bogen op jaren­lange erva­ring en over­geërfd mas­sage­talent van haar vader, in Nong Nam Sai bekend als de mas­seur die je van je fy­sieke onge­makken ver­loste. Toch be­sloten we dat Ben nog een bij­komende oplei­ding bij Syntra zou volgen. In de What Po tempel in Bangkok wordt niet gegoo­cheld met La­tijnse nomen­clatuur voor spieren of been­deren, maar bij ons wordt je er willens nillens toch vaak mee gecon­fron­teerd. Geluk­kig had ik La­tijnse gevolgd... En Ben was onder­tussen het Neder­lands machtig.

De verdie­ping moest worden inge­richt.
In Thaise stijl! Na wat speur­werk vonden we een zaak die Thaise meubels impor­teerde. De tweede verdie­ping werd opge­knapt, ge­schil­derd. Er kwam ook een nieuwe dou­che, want we hadden be­sloten dat we ook een infra­rood­sauna zouden instal­leren.

We hadden een naam nodig.
"Healing Hands" dachten we even... Dat klonk te zwe­ve­rig. We wil­den geen gek­ken­huis... Het werd Siam Well­ness. Siam, de naam van Thai­land tot in 1938. Thai of Thaise mocht er niet in... Googel op internet naar "Thaise mas­sage" en je weet waarom. En in combi­natie met de infra­rood­sauna dekte Siam Well­ness beter de lading dan Siam Mas­sage.
Later bleek dat er in de wereld min­stens tien zaken beston­den met de­zelfde naam; onder andere in Duits­land, Aus­tra­lië, Malta en hoe kan het anders, Thailand. Maar www.siam-wellness.be was nog beschik­baar...

Natuurlijk hadden we een web­site nodig.
Geen gekopi­eerde template met aan­ge­kochte fo­toot­jes, genre: foto­model met "hot stones" op haar rug. Maar een site die het verschil zou maken.
Na wikken en wegen besloot ik om het zelf te doen. We hadden alles in de hand, we zouden zelf aan­pas­singen kunnen doen en - last but not least - we spaar­den een flinke duit.
Ik schreef me in voor een thuis­cur­sus web­design. Na 40 lessen kende ik de knepen van het vak.
Ik kocht het handboek "Website Usability" van Peter Kas­senaar en Oskar van Rijs­wijk, omwille van vol­gende tekst op de front­pa­gina: "Het is een­voudig: een effec­tieve en effi­ciënte web­site trekt meer te­vreden be­zoekers..."
Net wat we nodig hadden!
We wilden starten in de lente van 2012. Ik scha­kelde in over­drive... Ik schreef de code star­tende van een leeg blad. Slapeloze nachten achter de pc... Na maan­den labeur was de site klaar. Maar door onver­wachte omstan­dig­heden kon ze nog niet online!...

Een factor waar we altijd reke­ning mee hadden ge­houden, was een moge­lijke zwanger­schap van Ben. Ben was al wel twee­maal kort na elkaar zwanger geraakt, maar de zwanger­schap was telkens na een twee­tal maanden afge­broken.

We schrijven dinsdag 25 oktober 2011. Ben kreeg telefoon uit Thailand. Haar vader was in zijn slaap over­leden. Godzij­dank vonden we snel tickets voor Bangkok. Zonder slaap het vlieg­tuig in... Tussen­stop in Kopen­hagen... Extra vertragingen...

Het was de tijd dat de omge­ving van Bangkok onder water stond. Ben 's broer voerde ons. Dwars door einde­loze water­vlakten, in het spoor van vracht­wagens die het water voor ons opzij stuwden. Overal vast­gelopen auto­wrakken. Mensen met een fiets, een brom­fiets, tot lenden­hoogte in het water. Water dat langs de por­tieren naar binnen stroomde. Met onze voeten op het dash­board, zo bereik­ten we ten­slotte het pla­teau van Khorat.
De begrafenis volgens de Boed­dhis­tische riten eindig­de met de cre­ma­tie in de tempel.

Leven en dood liggen dicht bij­een.
Terug thuis deden we de zwanger­schaps­test. In het uitslag­venster verscheen een plusteken. Ons geluk kon niet op. Maar de opening van Siam Well­ness schoof op naar het na­jaar van 2012.

In 2011, vlak voor Kerst werd bij mijn vader kanker vast­gesteld. De dokter gaf hem 5 procent. Op zijn sterf­bed gaf hij nog een kusje op zijn arm voor ons doch­tertje. Op 12 juli was zijn be­gra­fe­nis.
Linn 3 da­gen la­ter, op 15 juli werd Linn ge­bo­ren. Hoe graag had vader haar nog in zijn armen gehad…

Minder dan 4 maand later, op 3 no­vember 2012 was het zover. In aanwe­zig­heid van de pers en de abt van de Thaise tempel in Me­chelen opende Siam Well­ness zijn deur.
opening 3 november 2012 Al onze verwach­tingen werden over­troffen. We hadden dui­zenden folders besteld. Ze steken nog in dozen. Van bij de start stond het afspraken­boek vol. Siam Well­ness had zijn entree niet gemist…

Hoe ging het verder?
De eerste maan­den na de ope­ning dachten we eraan om extra mas­seuses in dienst te nemen want Ben had maar 2 handen. Wat we zoch­ten waren goede pro­fes­sio­nele mas­seurs, vak­mensen die de tra­di­tio­nele Thaise mas­sage in hun han­den had­den: geta­len­teerde er­varen mas­seurs of mas­seuses die door erva­ring en kunde ver­krampin­gen, bron­nen van span­ning of blok­ke­ringen aan­voelden en ge­past wis­ten te behan­delen. Het was zoe­ken naar een naald in een hooi­berg en we beslo­ten ten­slotte om voortaan al­les in eigen hand te houden.

In 2018 gebeurde er iets ramp­zalig voor de serieu­ze pro­fes­sio­nele mas­sage­salons. En bij uit­brei­ding voor ie­de­reen die nood had aan pro­fes­sio­nele mas­sage.
Iets wat je enkel in ba­na­nen­re­pu­blie­ken kon verwach­ten, ge­beurde hier bij ons: van de ene dag op de andere mocht ie­dere kwak­zalver zonder eni­ge erva­ring of ken­nis van de ana­tomie een mas­sa­ge­salon begin­nen. De Vesti­gings­wet, die con­su­men­ten be­schermde tegen char­la­tans, was af­ge­schaft.
Dit kon toch niet waar zijn? Onze maag keerde om… Plots mocht ie­de­reen zich ‘masseur’ noemen. In één klap werd ons edel beroep ge­degra­deerd naar de Liga Der Beun­hazen.
Het gevolg liet niet lang op zich wach­ten. ‘Mas­sage’salons rezen als pad­den­stoe­len uit de grond. Met alle ge­volgen van dien… Dum­ping­prij­zen, on­ver­ant­woorde be­han­de­lingen, nep­reviews. Waar wij er 10 jaar over deden om 20 spon­tane reviews te mo­gen ver­wel­ko­men, haal­den de nieuw­bakken 'masseurs' dit aan­tal op hun kousen­voeten bin­nen een paar maan­den tijd. We ver­wel­ko­men eer­lij­ke con­cur­ren­tie - laat daar geen twij­fel over be­staan - en we mo­gen na­tuur­lijk niet alle nieuwe sa­lons over de­zelf­de kam scheren maar enige dui­ding over de mas­sale aan­groei van "massage-" en bij uit­brei­ding "wellness"salons geeft toch stof tot denken.

Voor meer info over de af­schaf­fing van de ves­ti­gings­wet, lees 'Iedereen Masseur''.

Sommige van onze jaren­lange klan­ten kon­den be­grij­pe­lij­ker­wijs niet aan de bra­deer­prijs­jes weer­staan en pro­beer­den het uit. Hoe kon­den zij weten dat sinds de af­schaf­fing van de Ves­ti­gings­wet een Thaise met di­plo­ma wa­felen­bak aan hun lijf mocht frut­se­len.
Wij vonden het van­zelf­spre­kend onze taak om de klanten over deze gang van zaken in te lich­ten. Daarom boden en bie­den we nog steeds een een­ma­lige ken­nis­ma­kings­kor­ting aan van 15% zodat ie­dereen het ver­schil kan er­varen tus­sen een pro­fes­sio­nele mas­sage en veredeld ge­frutsel.
En zie, na een tijdje keerde het tij… Geleerd door scha en schande keer­den de ver­loren scha­pen terug naar de ver­trouwde schaaps­kooi. Ze hadden aan den lijve onder­vonden dat pro­fes­sio­nele mas­sage een vak is dat des­kun­dig­heid en be­kwaam­heid vereist. Tevre­den klanten komen terug en gratis mond-tot-mond­reclame blijft zijn werk doen...

We kijken met ver­trouwen uit naar de vol­gende 10 jaar! Onder­tus­sen denken we al aan de conti­nuïteit van Siam Well­ness. Linn is nog jong, maar ze heeft al spon­tane nei­gingen om papa en mama te mas­seren. Wie weet?...

Tot Binnenkort!

Sawadee Kha! Sawadee Krap! Wordt vervolgd...


Ondertussen is het 10 jarig bestaan van Siam Wellness niet onopgemerkt voorbijgegaan in de pers. Grasduin je mee?


Siam Wellness bestaat tien jaar: "Tevreden klanten komen terug" in Het Nieuwsblad van 19 ok­to­ber 2022 Lees het volledige artikel uit Het Nieuwsblad

"Gratis mond-tot-mondreclame blijft goed zijn werk doen" in Gazet Van Antwerpen van 19 ok­to­ber 2022 Lees het volledige artikel uit Gazet Van Antwerpen

Onderstaande afbeeldingen linken naar mediaberichten die actief waren op het moment dat ze hier werden geplaatst.

Na een halfuurtje duwen, wrijven, knijpen in mijn nek, op mijn hoofd, voelde ik me vederlicht… Wat was me dat?! Dit was massage! ...