Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Hoe verloopt een Health Mate sessie?

Health Mate® logo Bij Siam Wellness vind je het neusje van de zalm: Een infra­rood­ca­bine van Health Mate®, de pionier in infra­rood­tech­nologie.

 

 

 

 

 

Voorbereiding tot de ses­sie


Eucalyptol toevoegen in de porseleinen verdamper Voor aan­vang van de ses­sie voe­gen wij in­dien ge­wenst een tien­tal drup­pels Eu­ca­lyp­tol in de por­se­lei­nen ver­dam­per toe. Eu­ca­lyp­tol wordt ge­ëxtra­heerd uit de es­sen­tiële olie van Eu­ca­lyp­tus glo­bulus, de eu­ca­lyp­tus­boom. Eu­ca­lyp­tus­dampen heb­ben een aan­ge­name geur en zijn boven­dien gun­stig voor het adem­ha­lings­stel­sel.

 

Wij stellen voor jou de tem­pe­ra­tuur en de duur­tijd in. Een nor­male ses­sie be­draagt 30 mi­nu­ten.

 

De tem­pe­ra­tuur schom­melt tus­sen de 50° à 60°. De meest toe­ge­paste tem­pe­ra­tuur is 55°. Voor een eer­ste ses­sie is dat 50°. Voor the­ra­peu­ti­sche ses­sies met meer re­sul­taat naar spie­ren en ge­wrich­ten, wordt de tijd ver­lengt. Zoals be­schre­ven in "Belang­rijke op­mer­kin­gen vooraf" van Info Health Mate In­fra­rood­ca­bine stel­len we op aan­vraag pro­gram­ma's samen aan­ge­past aan je be­hoefte of voor­keur.

 

Je ontkleedt je en drinkt een glas water.

 

Je kan reeds plaats nemen in de ca­bine als de tem­pe­ra­tuur 38°C (onze li­chaams­tem­pe­ra­tuur) of meer be­draagt.

 

Er liggen hand­doe­ken op de zit­bank en op de vloer om het zweet te ab­sor­be­ren. Neem plaats op een ex­tra hand­doek die je meer­maals ge­vouwen hebt en ge­bruik hem als kus­sen. Een klei­nere hand­doek over je knie­ën kan hel­pen om je meer op je gemak te voe­len en is han­dig om zweet af te ve­gen.

 

In de ca­bine speelt Thaise relax­mu­ziek. Des­gewenst kan je zelf je eigen cd mee­bren­gen. Je kan ook li­te­ra­tuur in de ca­bine mee­bren­gen maar je zal mer­ken dat je na een tien­tal mi­nu­ten der­mate zal zwe­ten dat le­zen on­han­dig wordt.

 

Tijdens en na de infra­rood­sessie


Neem bij voor­keur een zit­ten­de hou­ding aan. In­fra­rood warmte ver­plaatst zich ho­ri­zon­taal. Het ef­fect is op­ti­maal wan­neer het li­chaam ge­lijk­ma­tig door al­le ele­men­ten ver­warmd wordt. Na 10 à 15 mi­nu­ten begin je te trans­pi­re­ren, in­dien de om­ge­vings­tem­pe­ra­tuur boven de 48° à 49°C ligt.

 

Een lichaams­deel dat naar je me­ning wat ex­tra warmte kan ge­brui­ken mag je dicht te­gen een van de stra­lings­ele­men­ten aan­hou­den zo­lang dit pret­tig aan­voelt.

 

Dep je regel­matig droog met een scho­ne hand­doek.

 

Drink ook tij­dens je in­fra­rood­ses­sie een glas water of neem een fles wa­ter mee in de ca­bine.

 

Als je de tem­pe­ra­tuur te hoog vindt dan kan je de voor­ziene ven­ti­la­tie­schuif in het pla­fond ope­nen of de deur ope­nen en naar be­hoefte ven­ti­le­ren. Zo­lang de tem­pe­ra­tuur niet on­der de 45°C komt, zal je blij­ven trans­pi­re­ren.

 

Na de sessie drink je voldoende water

Op het einde van de ses­sie veeg je je zweet af en neem je een lau­we tot war­me dou­che.

 

Om het verlo­ren vocht aan te vul­len en om de vrij­ge­ko­men af­val­stof­fen be­ter te eli­mi­ne­ren, drink je na af­loop vol­doen­de wa­ter.

 

Je bent nu ideaal op­ge­warmd voor je even­tu­ele Thaise mas­sage ...

 

 

Belangrijke raad­ge­vingen


Voorop staat dat je je al­tijd pret­tig moet voe­len in de IR-ca­bi­ne. Je moet dus al­tijd naar je li­chaam luis­te­ren en je mag een ses­sie af­bre­ken wan­neer je dat zelf no­dig acht.

Bij de eerste te­ke­nen van een ver­koud­heid of griep kan het nut­tig zijn om meer in­fra­rood ses­sies te doen. Hier­door wordt je im­muun­sys­teem ver­sterkt en het aan­tal vi­rus­sen ver­min­derd.

 

Personen onder dok­ters­be­han­de­ling die­nen al­tijd eerst hun arts te raad­ple­gen.

vrouw, aan een koude douche ontsnapt

NOOT

Het gebruik van hand­doe­ken is ge­heel gra­tis, zo­wel de ca­bi­ne­hand­doe­ken als de hand­doek voor na de dou­che. Ook drink­wa­ter, waar­van we het ge­bruik voor, tij­dens en na de ses­sie sterk aan­be­ve­len, is gra­tis. Een gra­tis kou­de dou­che aan de kas­sa is helaas niet in­be­gre­pen.

Siam Wellness Health Mate abonnement: de slimme weg naar een gezond lichaam