Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Algemene info over Health Mate Infraroodcabine

Health Mate® logoBij Siam Wellness vind je het neusje van de zalm: Een infra­rood­cabine van Health Mate®, de pionier in infra­rood­tech­nologie.

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE OPMER­KINGEN VOORAF


 1. Siam Wellness werkt klant­gericht. Als je nog nooit een in­fra­rood­sessie hebt be­leefd, start je best met een aan­ge­paste ca­bine­tem­pera­tuur.


 2. Een standaard sessie duurt 30 mi­nuten. Maar als je komt voor het the­ra­peu­tisch effect op spie­ren en ge­wrich­ten, heb je meer baat bij een staps­gewijs opge­bouwde duur­tijd. Frequente infra­rood­gebrui­kers kunnen dan weer ho­gere cabine­tem­pera­tu­ren aan.
  Daarom stel­len we diverse pro­gram­ma's samen aan­gepast aan je be­hoefte of voorkeur.


 3. Bij Siam Wellness bete­kent een ses­sie van 30 minuten dat je effec­tief 30 minu­ten in de cabine kan ver­toeven en geen se­conde minder. Uiteraard zal je na afloop van de sessie nog ruim de gele­gen­heid krijgen tot douchen.


 4. vrouw, verheugd met haar Health Mate abonnement TIP: Regel­matige sessies hebben het voor­deel van een blij­vend thera­peutisch effect en een lagere prijs.

  Een massage vergt een ern­stige inspan­ning van onze masseuse. Een infra­rood­cabine opstar­ten is heel wat mak­ke­lijker. Een een­malige ses­sie is best ont­spannend maar heeft geen blijvend effect. Het vergt boven­dien heel wat een­malige infor­matie vooraf­gaand aan de eerste sessie. Daarom kun­nen we de prijs voor regel­matige gebrui­kers drukken, logisch toch ...

  Als je de Health Mate® eerst wil testen en je wenst daarna een abon­nement te nemen, dan wordt jouw eerste "proefsessie" alsnog als de eerste beurt van je abon­nement be­schouwd en betaal je dus niet de volle pot.

  Onze tarieven vind je hier.

Heilzaam relaxen


Health Mate® infraroodcabine Je lichaam heeft meer nodig dan een goeie schrob­beurt op zijn tijd. Een beetje verwen­nerij mag best en het komt tenslotte ook de men­tale gezond­heid ten goede.

Een van de fijnste ma­nieren om je weer snel wel in je vel te voelen, is een relaxerend warm­te­bad met infra­rood-stralen. Na een eerste bezoek in onze infra­rood­cabine ben je gega­ran­deerd over­tuigd van de wel­doen­de ef­fecten. Je bent trouwens niet de enige ... Jurgen Van Den Broeck, Marc Her­re­mans, Katrien Pauwels ... Ze maken allemaal ge­bruik van een Health Mate® infrarood­cabine…

 

Wetenschappelijk bewezen.


 

Health Mate® infraroodcabine De voorbije 40 jaar is er uit­voerig onder­zoek gedaan naar de ef­fecten van infra­rood­therapie. In Japan bestaat zelfs de ‘Infrared Society’. Dat is een groep van artsen en weten­schap­pers die over­tuigd zijn van de wel­daden van infra­rood­stralen en er onder­zoek naar doen. Er zijn inder­daad heel wat plus­punten aan een behan­deling met infra­rood licht.

 

Het grote verschil


 

In een tradi­tionele Finse sauna wordt de lucht­tem­pe­ratuur opge­voerd tot 80° à 100°C. Om de hitte draag­lijk te houden, wordt er water verdampt. Je lichaam warmt op en je begint te zweten om de over­tol­lige li­chaams­warmte af te voeren.

 

Health Mate® infraroodcabine Loop je niet warm voor een ko­kend­hete sauna, dan is een infra­rood­cabine iets voor jou. In een moderne Health Mate® infra­rood­cabine gaat het er een stuk comfor­tabeler aan toe dan in de tradi­tionele sauna.

Maar waar zit precies het ver­schil?

In een Health Mate® infra­rood­cabine werken infra­rood­stralen recht­streeks in op je lichaam. Zónder dat de omge­vings­tem­pera­tuur oploopt. Essentieel is de stra­ling, niet de warmte van de om­rin­gende lucht. Je kan dus pro­bleem­loos de deur laten open­staan – het effect blijft het­zelfde. Dat is anders dan in een tra­di­tionele sauna, waar er heel wat warmte – en dus ook energie – ver­loren gaat. De warmte in een Health Mate® infraroodcabine voelt heel comfortabel. Je kan de omge­vings­tem­pera­tuur trouwens zelf in­stellen.

 

Kleurentherapie inbegrepen


 

Kleurentherapie Onze cabine is uit­gerust met een licht­hemel voor kleu­ren­the­rapie. Gekleurd licht heeft een posi­tieve invloed op ons hu­meur en alge­meen welzijn ... Johann Wolfgang von Goethe legde zich in de 19de eeuw al toe op de kleuren­leer en meer bepaald op de helende in­vloed van kleu­ren op het wel­zijn en op de geest. Zijn kleuren­leer (“Zur Farben­lehre”) ver­scheen in 1810.

 

Je kan met de af­stands­be­die­ning kiezen uit een afwis­selende kleuren­cyclus waar­bij de diverse kleuren beur­telings in mekaar over­vloeien. De kleuren­therapie kan ook op één enkele kleur inge­steld worden. Maak zelf je keuze en combi­neer de wel­dadige infra­rood­sessie met re­laxerende licht- en kleuren­therapie.

 

Kleuren die achtereen­volgens ver­schijnen zijn: wit > rood > geel > oranje > groen > cyaan > blauw > paars > roze

Siam Wellness Health Mate abonnement: de slimme weg naar een gezond lichaam