Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Gunstige effecten Health Mate

Health Mateģ logoBij Siam Wellness vind je het neusje van de zalm: Een infra­rood­cabine van Health Mate®, de pionier in infra­rood­tech­no­logie.

 

 

 

 

 

Je lichaam aan het werk


Je lichaam aan het werk Tijdens een Health Mateģ in­fra­rood­ses­sie warmt je li­chaam ge­lei­de­lijk aan op. Het gaat aan de slag om deze warm­te af te voe­ren: je be­gint te trans­pi­re­ren. Je ver­liest li­chaams­vocht Ė 80% water en 20% af­val­stof­fen Ė maar dat is niet alles. Het af­koe­lings­pro­ces vraagt ener­gie. Ener­gie ver­brui­ken be­te­kent ca­lo­rieŽn ver­bran­den. Zon­der moeite en zon­der dat je er moe van wordt. Je zit ont­span­nen en com­for­ta­bel en toch is je hele li­chaam hard aan het werk. Je voťlt het wel. Je hart­slag ver­snelt en je bloed­door­stro­ming wordt ge­sti­mu­leerd, als­of je een half uur­tje ge­lo­pen hebt.

 

Al na de eer­ste in­fra­rood­beurt merk je ver­schil. Al­le span­ning is ver­dwe­nen en je spie­ren zijn weer soe­pel: je voelt je opper­best.

 

Zorge­loos ge­nieten


 

Een klas­sieke sauna kan deugd doen, maar is lang niet zo ef­fi­ciŽnt als een in­fra­rood­ca­bi­ne van Health Mate®. Digitale regeleenheid De tem­pe­ra­tuur in een Health Mate® infra­rood­ca­bine is com­for­ta­bel en het ef­fect is groter om­dat de in­fra­rood­stra­len direct op je li­chaam in­wer­ken. Je ver­liest niet alleen gif­stof­fen, je ver­brandt ook ca­lo­rieŽn. Je li­chaam komt tot rust, je spie­ren ont­span­nen en al na ťťn beurt voel je je her­bo­ren. Geen won­der dat ook top­spor­ters er graag ge­bruik van maken.

 

Een Health Mate® infra­rood­ses­sie kan bij­zon­der heil­zaam zijn bij tal van on­ge­makken*.

 1. Verbetert je alge­mene con­di­tie en weer­stand
 2. Verzacht spier- en ge­wrichts­pijnen
 3. Verlicht nek- en rug­klachten
 4. Vermindert hoofd­pijn en ver­jaagt stress
 5. Verdrijft afval­stof­fen uit je li­chaam
 6. Verlicht astma en bron­chi­tis
 7. Verbrandt calo­rieŽn en ver­min­dert cel­lu­litis
 8. Verbetert de bloed­door­stro­ming
 9. Verhelpt huid­pro­blemen
 10. Vergroot je im­mu­ni­teit

In volgende om­stan­dig­heden wordt de in­fra­rood-sauna af­ge­raden.

 

 • koorts
 • acute infec­ties
 • open wonden
 • sommige huid­aan­doe­ningen (zoals chro­ni­sche netel­koorts, urti­caria)
 • acute opstoot van reu­ma­toÔde ar­tri­tis
 • slecht gere­gelde dia­betes
 • ernstige, niet gere­gelde hyper­ten­sie
 • ernstige ortho­sta­ti­sche hypo­tensie (lage bloed­druk)
 • onstabiele an­gina pecto­ris (hart­kramp)
 • recente (minder dan 8 weken) hart- of vaat­pro­ble­men, bv. hart­aan­val
 • ernstige aorta-ste­nose
 • zwangerschap
 • ernstige spat­aderen (of aam­beien)

 

(*)Raadpleeg steeds je huis­arts als je om me­di­sche re­de­nen een in­fra­rood­ca­bine wilt ge­brui­ken.

Siam Wellness Health Mate abonnement: de slimme weg naar een gezond lichaam