Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Cadeaubon

"Een halve dag wellness, daar droom ik van ..."


 

Het juiste geschenk vin­den voor de juiste persoon blijkt niet altijd een ge­mak­ke­lijke op­gave. Nochtans ligt de op­los­sing voor de hand ...

 

Ieder jaar wensen we el­kaar een goe­de ge­zond­heid toe ... Waarom bestoken we el­kaar dan zo vaak met de meest nut­te­loze kitsch? De af­de­ling “foute of on­ge­wenste ca­deaus” van eBay barst uit zijn voe­gen!

 

Investeer in het welzijn en de vi­ta­liteit van hen die je na aan het hart lig­gen en je wint al­tijd ... Een cadeau­bon van Siam Well­ness is een ge­schenk dat al­tijd wel­kom is. Er zijn ca­deau­bons naar ie­ders bud­get.

 

Cadeaubon van Siam Wellness:
een geschenk uit de hemel!

cadeaubon

Je kan een cadeau­bon aan­ko­pen ter waar­de van elk ge­wenst be­drag of voor el­ke be­han­de­ling naar keuze. Op cadeau­bonnen wordt niet terug­be­taald.

 

Een cadeau­bon kan je be­stel­len:

 

  • per e-mail via info@siam-wellness.be
  • per telefoon op het nummer 014/ 85 34 00 ofwel 0484/ 50 90 97
  • of je kan de bon bij ons af­ha­len: Velo­droom­straat 25 2200 Heren­tals

Als je de cadeau­bon be­stelt via e-mail of te­le­foon, wordt 2 € ver­zen­dings­kos­ten aan­ge­re­kend. Gelie­ve al­tijd je naam, adres en te­le­foon­num­mer te ver­mel­den, zo­dat we je kun­nen be­rei­ken.

Je stort het bedrag van de bon en de ver­zen­dings­kos­ten voor­af op bank­re­ke­ning
IBAN BE65 9794 2799 2596 BIC ARSPBE22.
Ver­meld jouw naam en adres op de over­schrij­ving.

Bij ont­vangst van je be­ta­ling, wordt je bon op­ge­stuurd. Zo hoef je het huis niet eens uit om een fan­tas­tisch ge­schenk te ge­ven!

Als je de cadeau­bon af­haalt, wordt deze ter plaat­se cash be­taald. Pin­nen is niet mo­ge­lijk.

 

Een cadeau­bon is steeds 1 jaar gel­dig en is niet in­ruil­baar voor geld. Wel is een ca­deau­bon over­draag­baar op een an­dere per­soon, mits de gel­dig­heids­datum niet ver­stre­ken is.

 

20 bloeiende rozen

TIP voor A Perfect Day…


Verras je geliefde. Vertel haar of hem niets wat zij/hij te wach­ten staat maar zet haar/hem voor on­ze deur af.
Of laat haar/hem per taxi op­ha­len en voor on­ze deur af­zet­ten voor een on­ver­ge­te­lijk well­ness-mo­ment: een Thai­se li­chaams­mas­sage ... een Thai­se gezichts­mas­sage! ...

Of waarom geen ar­ran­ge­ment? Begin bij­voor­beeld met een mas­sage naar wens, ge­volgd door een in­fra­rood Health Mate ses­sie. De keu­ze is groot en suc­ces is ver­ze­kerd!

Contac­teer ons vrij­blij­vend voor meer in­for­matie:

Investeer in het welzijn en de vitaliteit van hen die je na aan het hart liggen
en je wint altijd ...