Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Huisstijl 

 

Huisstijl

 

Wij doen alle moeite om je een on­ver­ge­te­lijk well­ness-mo­ment te la­ten be­le­ven. Mo­gen we je ver­zoe­ken om vol­gen­de re­gels in acht te ne­men. Ie­der­een die ge­bruik maakt van de dien­sten van Siam Well­ness ver­klaart zich au­to­ma­tisch ak­koord met de­ze re­gels:

 1. Kom op tijd

   

  Wij werken op tele­fo­nische af­spraak. Ie­de­re be­han­de­ling start op de tijd van af­spraak en stopt op de voor­zie­ne eind­tijd. Een la­te aan­komst re­sul­teert bij­ge­volg au­to­ma­tisch in een kor­te­re be­han­de­lings­duur. Kom dus op tijd! Bij voor­keur een kwar­tier voor je uur van af­spraak. Zo ben je op je ge­mak voor de mas­sa­ge be­gint. Bij je eer­ste be­zoek is er al­tijd een kort in­take­gesprek, voor­af­gaand aan de mas­sa­ge. Kom dus ze­ker bij een eer­ste be­zoek ruim op tijd!

 1. Geen zware maal­tijd an­der­half uur voor de mas­sa­ge

   

  Spreekt vanzelf...

 1. Reservaties
  1. Bij je telefonische reser­vatie vra­gen wij je naam, adres, ge­boor­te­da­tum en te­le­foon­num­mer. Je dient je re­ser­va­tie de­zelf­de dag te be­ves­ti­gen per sms of e-mail, zo niet is er geen re­ser­va­tie. Je dient in de­ze sms of e-mail je naam, adres, te­le­foon- of GSM-nummer, ťn ge­boor­te­da­tum te ge­ven.
  2. Annulatie dient 48 uur op voor­hand te ge­beu­ren per sms, per e-mail of te­le­fo­nisch. An­nu­la­ties la­ter dan 48 uur op voor­hand maar vroe­ger dan 24 uur op voor­hand wor­den aan­ge­re­kend aan de helft van de be­han­de­lings­prijs. An­nu­le­ren la­ter dan 24 uur op voor­hand en niet-an­nu­le­ren wordt aan de vol­le prijs aan­ge­re­kend. In bei­de ge­val­len (laat­tij­dig en niet-an­nu­le­ren) wordt een fac­tuur toe­ge­zon­den die dient te wor­den vol­daan 14 da­gen na fac­tuur­da­tum, zo­niet wor­den ex­tra kos­ten aan­ge­re­kend.
  3. Bij Siam Wellness wordt enkel op maat van de klant ge­werkt: dit is es­sen­ti­eel voor een kwa­li­ta­tie­ve mas­sa­ge. Zo wordt niet ie­de­reen over een kam ge­scho­ren. Daar­om wordt er bij een eer­ste af­spraak ge­vraagd of je bij­zon­de­re me­di­sche aan­doe­nin­gen hebt waar we re­ke­ning mee moe­ten hou­den. Hier­bij dient een for­mu­lier, de 'Per­soon­lij­ke fiche', te wor­den in­ge­vuld en on­der­te­kend. Je leest hier­over meer in de pa­ra­graaf "Me­disch be­leid" op de­ze pa­gina.
 1. Betaling

   

  Betaling geschiedt uitslui­tend con­tant of met Payconiq en on­mid­del­lijk na ie­de­re well­ness­beurt. Er wordt geen kre­diet ver­leend. Pin­nen is niet mo­ge­lijk.

 1. Cadeaubonnen
    Meer in­for­ma­tie over ca­deau­bon­nen.
  1. Je kan een cadeau­bon aan­ko­pen ter waar­de van elk ge­wenst be­drag of voor el­ke be­han­de­ling naar jouw keu­ze. Op ca­deau­bon­nen wordt niet te­rug­be­taald.
  2. Een cadeaubon kan je be­stel­len:

    

   • per e-mail via info@siam-wellness.be
   • per telefoon op het num­mer 014/ 85 34 00 of­wel 0484/ 50 90 97
   • of je kan de bon bij ons af­ha­len: Velo­droom­straat 25 2200 He­ren­tals
  3. Als je de cadeaubon bestelt via e-mail of te­le­foon, wordt 2 € ver­zen­dings­kos­ten aan­ge­re­kend. Ge­lie­ve al­tijd je naam, adres en te­le­foon­num­mer te ver­mel­den, zo­dat we je kun­nen be­rei­ken.

   Je stort het bedrag van de bon en de ver­zen­dings­kos­ten voor­af op bank­re­ke­ning
   IBAN BE65 9794 2799 2596 BIC ARSPBE22. Ver­meld jouw naam en adres op de over­schrij­ving.

   Bij ontvangst van je be­ta­ling, wordt je bon op­ge­stuurd. Zo hoef je het huis niet eens uit om een fan­tas­tisch ge­schenk te ge­ven!

   Als je de cadeaubon af­haalt, wordt de­ze ter plaat­se cash be­taald. Pin­nen is niet mo­ge­lijk.

  4. Een cadeaubon is steeds 1 jaar ge­ldig en is niet in­ruil­baar voor geld. Wel is een ca­deau­bon over­draag­baar op een an­de­re per­soon, mits de gel­dig­heids­da­tum niet ver­stre­ken is.
 1. Medisch beleid

   

  Er zijn omstandighe­den, contra-indi­ca­ties ge­noemd, waar­bij je be­ter niet ge­mas­seerd wordt of waar­bij je be­ter geen gebruik maakt van de in­fra­rood­ca­bi­ne. Ge­lie­ve dan eerst je arts te raad­ple­gen. Daar­om wordt er bij een ee­rste af­spraak ook ge­vraagd of je bij­zon­de­re me­di­sche aan­doe­nin­gen hebt waar we re­ke­ning mee moe­ten hou­den. De klant is ver­ant­woor­de­lijk voor het door­g­even van be­lang­rij­ke in­for­ma­tie met be­trek­king tot zijn ge­zond­heid. De klant staat toe dat Siam Well­ness een me­disch dos­sier bij­houdt waar­van de ge­ge­vens ui­terst ver­trou­we­lijk zul­len wor­den be­han­deld en nooit zul­len wor­den door­ge­ge­ven aan der­den.

  We raden aan om de "Per­soon­lij­ke fiche" hier te down­loa­den, af te druk­ken, in te vul­len, te on­der­te­ke­nen en mee te bren­gen bij je eer­ste be­zoek aan Siam Well­ness. Je mag het do­cu­ment ook op­stu­ren per post. Zo­doen­de zijn wij al voor­be­reid op mo­ge­lij­ke spe­ci­fie­ke klach­ten en/of wen­sen. Klik hier om je per­soon­lij­ke fiche te down­loaden.

   

  Belangrijke opmer­king: Wij kun­nen on­ze mas­sa­ge­prij­zen de­mo­cra­tisch hou­den door u te vra­gen om de­ze fiche te on­der­te­ke­nen. Zo ver­mij­den we pe­per­dure ver­ze­ke­rin­gen te­gen on­re­de­lij­ke scha­de­claims ge­schoeid op Ame­ri­kaan­se leest waar al­leen ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en en ad­vo­ca­ten be­ter van wor­den, maar niet de men­sen die op zoek zijn naar een be­taal­bare heil­za­me Thai­se mas­sa­ge.

   

  We geven hier­onder een on­vol­le­dig lijst­je dat veel maar niet al­le mo­ge­lij­ke kwa­len dekt waar­bij voor­zich­tig­heid ge­bo­den is:

   

  • hart- en vaat­pro­blemen: o.a. hoge of lage bloed­druk, arte­rio scle­rose(slag­ader­ver­kal­king), trom­bose
  • aandoening van het lym­fe­stel­sel waar­onder zwel­ling of ont­ste­king van de lym­fe­klie­ren(lym­fa­de­nitis), ont­ste­king van de lym­fe­va­ten(lym­fan­gi­tis)
  • huidgezwellen of abnor­male pig­men­ta­ties
  • diabetes
  • breuken
  • recente operaties
  • ontstekingen
  • koorts
  • hernia
  • botproblemen
  • kanker(gevaar voor ver­sprei­ding van de ziek­te)
  • spataderen
  • astma
  • algemeen zwak gestel
  Bij al deze gevallen en in ge­val van twij­fel ge­lie­ve eerst je arts te raad­ple­gen. Ge­lie­ve de mas­seu­se er voor de be­han­de­ling van te ver­wit­ti­gen als je be­paal­de me­di­sche pro­ble­men hebt die om voor­zich­tig­heid vra­gen. Ook bij zwan­ger­schap dien je steeds toe­stem­ming te vra­gen aan je arts en dien je in ie­der ge­val de mas­seu­se te ver­wit­ti­gen die er dan re­ke­ning mee zal hou­den.
 1. HygiŽne

   

  Evident, lijkt ons, maar toch het ver­mel­den waard: ge­lie­ve per­soon­lij­ke hy­giŽne in acht te ne­men voor je bij ons voor een af­spraak komt. We moe­ten daar ver­der geen te­ke­ning bij ma­ken. Siam Well­ness op zijn beurt draagt zorg voor de ab­so­lu­te net­heid van zijn in­rich­ting en van de ge­bruik­te ma­te­ri­alen en toe­stel­len. Je hoeft zelf geen hand­doek mee te ne­men.

 1. Persoonlijke zaken

   

  Laat waardevolle bezit­tin­gen thuis. Siam Well­ness aan­vaardt ge­ner­lei aan­spra­ke­lijk­heid voor ver­lies, dief­stal of be­scha­di­ging van eigen­dom­men van de klant.

 1. Gsm gebruik

   

  Siam Wellness is een oord van rust en re­lax­atie. Het spreekt van­zelf dat gsm-toe­stel­len wor­den uit­ge­scha­keld bij het be­tre­den van de well­ness­ruim­te.

 1. Aansprakelijkheid

   

  De behandelingen die bij Siam Well­ness wor­den toe­ge­past zijn niet be­stemd als ver­van­ging voor een pro­fes­si­o­ne­le me­di­sche be­han­de­ling. Een mas­sa­ge houdt al­tijd risi­co's in. De klant maakt vrij­wil­lig ge­bruik van de dien­sten van Siam Well­ness. Siam Well­ness is niet aan­spra­keijk voor enig let­sel, zo­wel psy­chisch als li­cha­me­lijk dat de klant over­komt tij­dens de mas­sa­ge­be­han­de­ling of het be­zoek aan de in­fra­rood­sauna. Siam Wellness kan hier dus ook niet voor in gebreke worden gesteld. Scha­de door de klant aan­ge­bracht aan on­ze in­rich­ting dient te wor­den ver­goed.

Siam Wellness, Well voor je zijn