Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Varianten van Thaise massage

vlag Thailand

Varianten van Thaise massage


 

Rug-, schouder-, nek- en hoofd­massage:

Bij uit­stek ge­schikt voor men­sen die vaak last heb­ben van de rug of de nek, maar geen tijd heb­ben voor een vol­le­dige Thaise li­chaams­mas­sage.

de wervelkolom: onze zwakste schakel

Last van de rug? Besef dat je niet de eni­ge bent; ruim 80% van de wes­ter­lin­gen klaagt re­gel­matig over rug­pijn, want al wat we opbou­wen aan span­ning en nefas­te hou­dingen (lang zitten, staan, tillen…) straalt groten­deels af op onze zwak­ste scha­kel, de wer­vel­kolom.

Maar besef ook dat re­gel­ma­tige Thaise mas­sage een ge­weldige ma­nier is om heel wat rug­klachten te vermin­deren of op te hef­fen. Een goede rug­mas­sage kan echt een ge­schenk uit de hemel zijn!

 


 

Hoofd- en nek­mas­sage:

 

massage van de nek

Dit is een bevor­de­rende en sti­mu­le­rende mas­sage van het hoofd- en nek­gebied die door­werkt in het hele li­chaam. Zeer ge­schikt voor hoofd­pijn en mi­graine. Van wenk­brauw tot oor­lel! En zeer ont­span­nend.

Arm-, schouder-, hoofd­mas­sage:

 

In het bij­zonder ge­schikt voor men­sen met arm­klachten. Hoofd en schou­ders wor­den mee ge­mas­seerd om­wille van ge­lijke door­lo­pende ener­gie­lijnen in deze zones.

Siam Wellness: het WAUW-gevoel van een unieke massage