Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Thaise voetmassage

vlag Thailand

Thaise voetmassage


Thaise voet­mas­sage is heel toe­gan­ke­lijk, heel ef­fec­tief en ui­terst pret­tig en re­lax­erend.

Vrouwen (of man­nen) die hou­den van hoge hak­ken moe­ten be­slist een Thaise voet­mas­sa­ge pro­beren!

 

 

De Thaise voet­mas­sage is een kruis­be­stui­ving van de in­vloed van yoga uit India en de ken­nis van de Oos­ter­se ge­nees­kunst uit China. De Thai hebben hier­uit een ei­gen mas­sa­ge­vorm ge­cre­ëerd die zeer ef­fec­tief is om ver­moeid­heid te ver­drij­ven en onze ener­gie op peil te hou­den.

 

massage van de voet-reflexzones De voe­ten zijn een spie­gel van ons li­chaam, op me­disch vlak al­thans. De­ze af­spie­ge­ling van het li­chaam in de voe­ten wordt vaak aan­ge­duid met de term “voet­re­flex­o­lo­gie”. Dit is hele­maal geen sprook­je uit het Verr­e Oos­ten! De voet­re­flex­o­lo­gie wordt ook in de wes­ter­se ge­nees­kun­de er­kend. Het is bij­voor­beeld be­wezen - vraag het aan ie­dere ver­los­kun­dige - dat druk op b­epaal­de pun­ten van de voet­zool, wee­ën kun­nen op­wek­ken. Voet­mas­sage wordt dus af­ge­ra­den voor zwan­ge­re vrou­wen. De voet­zool staat na­me­lijk in ver­bin­ding met de ge­slachts­klie­ren en door die te prik­kelen kun­nen wee­ën wor­den op­ge­wekt.

overzicht van de voet-reflexzones

Een ander voor­beeld: Wist je dat de top­pen van je te­nen door de e­ner­gie­lij­nen in ver­bin­ding staan met uw si­nus­sen? Je kan dit op de bo­ven­staan­de teke­ning zien bij punt 12 (voor­hoofds­holte = sinus)

 

Op de enkels en de voet­zolen ko­men re­flex­zones voor die cor­res­pon­deren met de or­ganen en func­ties in het li­chaam. On­ze voe­ten staan door ener­gie­lij­nen in ver­bin­ding met de be­lang­rijk­ste or­ga­nen. Een ver­sto­ring in het li­chaam is dan ook te­rug te vin­den op de voe­ten in de vorm van een pijn­lijke plek. Door het mas­se­ren van deze plek wordt een goe­de door­bloe­ding op gang ge­bracht. De ener­gie die door de voet­mas­sage op de voet­zool wordt af­ge­geven, stroomt door deze ener­gie­lijn­en verder naar het hele li­chaam.

 

Omdat de SEN-punten (ener­gie­pun­ten) van de voet over het hele li­chaam wer­ken, worden niet al­leen de voe­ten maar ex­tra ter stimu­le­ring ook de be­nen, de han­den, de ar­men en het hoofd ge­mas­seerd.

 

Deze mas­sage ge­beurt, na een ver­kwik­kend voet­bad­je, op een mat, in een relax­stoel of op een mas­sa­ge­tafel.

Siam Wellness houdt je basis gezond