Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Algemene info over traditionele Thaise massage

vlag Thailand

Thaise massage, goed om weten

Ontstaan en werking


Thaise vlag

Siam (naam van Thailand tot 1939) kwam in contact met verschei­dene cul­turen, o.a. de Chi­nese en de Indi­sche cul­tuur. Daar­door ont­wik­kelde zich een eigen unieke mas­sage­vorm.

 

energiebanen op de billen

Thaise mas­sage is geba­seerd op de zoge­naamde “Sen PraThan Sib”. Deze Thaise term betekent “10 voor­naam­ste ener­gie­banen”.

 

Deze SEN-­banen of SEN-­lijnen vor­men de ba­sis van de tra­di­tio­nele Thaise mas­sage. Dit “banen­net­werk” of “ener­gie­ba­nen­stel­sel” is in het Wes­ten welis­waar minder bekend dan het bloed­va­ten-, het spijs­ver­te­rings- of het lymfe­stel­sel, maar is daarom niet min­der be­lang­rijk.

 

energiebanen

Veel fysieke en emotio­nele pro­blemen vloeien immers voort uit geblok­keerde ener­gie­ba­nen, die op hun beurt het gevolg zijn van een over­daad aan stress, een slechte of insta­biele li­chaams­hou­ding of een foute levens­wan­del (voeding, nacht­rust, ga zo maar door ...). Door gepaste mas­sage­hande­lingen op wel­be­paalde acu­punc­tuur- of “SEN-punten” langs deze ener­gie­banen wordt een goede door­bloe­ding op gang gebracht en worden afval­stof­fen via het lym­fatisch stel­sel af­ge­voerd.

 

Thaise mas­sage haalt bij wijze van spreken “de roest uit je lijf”.

Een weldaad voor rug en nek


Thaise massage is heil­zaam voor vele fy­sieke onge­mak­ken waar­onder:

 1. rug- en nekpijn
 2. stress
 3. hoofdpijn, migraine
 4. gewrichts­pijn en spier­pijnen
 5. hoge bloed­druk
 6. slape­loos­heid

Investeer in je afweer


Het lymfe­stelsel is in feite ons immuun­systeem, onze verde­di­gings­wal tegen vreemde indrin­gers.

 

Thaise mas­sage stimu­leert de lymfe­stroom en ver­min­dert de vat­baar­heid voor ziekten.

 

Hoe? Aange­paste mas­sage­han­de­lin­gen doen de lymfe­vloei­stof beter cir­cu­leren zodat giftige indrin­gers zoals bac­te­riën of vi­russen gemak­kelijker worden ver­wijderd. Daar­door werkt Thaise mas­sage niet alleen ge­ne­zend, maar vooral preven­tief.

Je lichaam in topvorm


Gunstige effecten van Thaise massage:

 1. verbetert de bloed­circu­latie
 2. verbetert de adem­haling
 3. verbetert de spijs­vertering
 4. verzacht pijn door het vrij­komen van pijn­stillende neuro­trans­mitters in het zenuw­stelsel, endor­finen genaamd.
 5. verbetert de geeste­lijke alert­heid doordat mas­sage geest en li­chaam ontspant. Na een Thaise mas­sage ben je zowel ont­spannen als ener­gieker.

SIAM WELLNESS: JE GEHEIM MEDI­CIJN!

Liever Thaise mas­sage dan kavi­aar


Misschien vraag je jezelf nu af:

 

Maar is het nu echt de moeite waard om mijn zuur­ver­diende cent­jes uit te geven aan een tra­diti­onele Thaise mas­sage? Of is het niet meer dan een deca­dente bezig­heid zoals het eten van kavi­aar?

 

arrow_right Het zijn geen holle claims maar weten­schap­pelijk be­we­zen feiten. De meeste artsen zullen het beves­tigen: je voelt je beter na een Thaise massage en je lichaam krijgt een natuur­lijke oppep­per.

 

stethoscoop Onderzoe­ken toonden aan dat door regel­matig mas­se­ren het aantal bloed­cellen toe­neemt. Je immuun­stel­sel vaart er wel bij en je bent dus minder ziek. Ook de cor­tisol­concen­tratie in het bloed van per­sonen die zich regel­matig laten mas­seren, is bedui­dend lager dan bij andere mensen: een bewijs dat zij die zich laten mas­seren minder stress hebben. Bovendien zijn deze men­sen aler­ter, minder “verward” en socia­ler in de omgang.

Thaise massage, wist je dat ...

... goed masseren een gave is?


opzoeken van blokkeringen in de rugDe vaardig­heid van de mas­seuse wordt niet alleen bepaald door de wijze waarop de mas­sa­ge­tech­nieken worden uit­gevoerd, maar voor­al door haar kunde om ver­kram­pingen, bron­nen van span­ning of blok­ke­rin­gen aan te voelen en ge­past te behan­delen. Een goe­de mas­seuse zal blij­ven zoeken en ze zal al mas­se­rend de plekjes vin­den waar pijn of span­ning is ver­za­meld. Je zult dit mo­ment waarop je voelt dat de mas­seuse er pre­cies bovenop zit met grote vol­doening beleven.

 

Boven­dien past een goede mas­seuse de mas­sage­tech­nieken aan de behoef­ten van de klant aan. Een be­kwa­me mas­seuse ontwik­kelt door ervaring “gevoel” voor het lichaam van anderen. Ze weet precies hoeveel druk ge­bruikt kan worden zonder “blij­vende” pijn te veroor­za­ken.

TIP: Voor wie nog nooit een mas­sage­salon heeft bezocht, eerst dit: let goed op voor­aleer je een af­spraak maakt! Vele “lichaams­behan­delaars” zijn vaak niet meer dan ver­edelde frut­selaars. Erger nog, ze missen vaak een fun­da­men­tele basis­kennis van de ana­tomie en de verschil­lende lichaams­stel­sels.

Bij Siam Wellness ben je in goede en vooral “veilige” handen.

 

... in Thailand de mas­sa­ge al eeu­wen­lang een on­los­ma­ke­lijk deel vormt van de regu­lie­re ge­nees­kunde?


De oude monniken wisten het al: mas­sage was hun vorm van genees­kunde.

 

Thaise mas­sage, alle­daags gebeu­ren

In Thailand is mas­sage een alle­daagse bezig­heid. Mas­sage is er een seri­euze aan­vul­ling en zelfs vervan­ging van de klas­sieke ge­nees­kunde. De Thai gaan met uiteen­lo­pende klach­ten naar de mas­seur: koorts, ver­koud­heid, gewrichts­pijn ...

In Thaise zieken­hui­zen, die zeker niet moeten onder­doen voor onze hos­pitalen, zijn mas­seuses in dienst om het gene­zings­proces te ver­snellen. Veel ty­pisch wes­terse ge­zond­heids­klachten, zoals hoge bloed­druk, komen in Thai­land merke­lijk minder voor.

 

... je niet ziek hoeft te zijn om een Thaise mas­sage te re­ser­ve­ren?


Hoegenaamd niet! Preventie van ziekte, hogere weer­stand­opbouw of simpel­weg een ontspan­nende bele­venis in een rust­gevend kader zijn even­goed redenen om van een Thaise mas­sage te ge­nieten.

TIP: Thaise massage is boven­dien de beste reme­die tegen een slecht humeur. Niet voor niets noemt men Thai­land het land van de glim­lach. (Thailand = L.O.S. = Land Of Smile)

... het alge­meen er­kend wordt dat je van re­gel­ma­tige Thai­se mas­sa­ge een ge­zon­der en ge­luk­ki­ger mens wordt?


Daarom staan artsen heel posi­tief tegen­over Thaise mas­sage. En preven­tie is de beste heel­meester.

Wat volgt is het verhaal van mijnheer X.

Had ik maar ... Of: het verhaal van mijnheer X.

Herken je dit verhaal van mijnheer X?

 

... Hard gewerkt. Goed geboerd, schaapjes op het dro­ge ... Zich nooit veel om zijn fysiek welzijn be­kom­merd ... Da’s voor later...

Later werd nu: einde­lijk een zee van tijd om volop te ge­nieten ...

 

... Maar dan steken aller­lei lichaams­klachten de kop op; pro­blemen waar hij in zijn schurken­jaren geen last van had: de rug wil niet meer mee, uitgeput als hij de trap oploopt, een maag die tegen­pruttelt op de meest onge­schikte momenten…

 

Weg met genieten, avontuur­lijk reizen ... In de plaats: dokters­be­zoeken, onder­zoeken, hospita... Wat blijkt: over een periode van 30 jaar is zijn fy­sieke con­ditie met 80 procent achter­uitgeboerd.

 

Wat liep er fout? Had ik niet beter naar de sig­nalen van mijn lichaam geluis­terd?, vraagt mijnheer X zich af. Meer geďn­ves­teerd in mijn gezond­heid dan in nut­teloze heb­be­dingetjes ... Had ik maar ...

Het is een kunst om tijd te maken voor jezelf. Want die tijd win je ooit dubbel en dik terug. Hoe jonger je van start gaat met het ver­zorgen van jezelf hoe beter. Van sporters over kantoor­be­dienden tot bouw­vakkers en mensen als mijnheer X: iedereen heeft baat bij regel­matig lichaams­onderhoud in de vorm van goede mas­sages. (*Let wel op voor contra-indicaties, dit zijn om­stan­dig­heden waarbij je beter niet gemas­seerd wordt. Meer hierover onder de para­graaf "Medisch beleid" op het webblad Huisstijl).

 

... Thaise mas­sage geen ver­vanger is van de klas­sie­ke ge­nees­kunde?


arrow_right Vervanger noch wonder­middel, maar een waarde­volle aanvul­ling van de klas­sieke genees­kunde ...

Thaise mas­sage helpt wel degelijk om de ziekte of de aan­doening en de gevol­gen ervan - met name de vele li­chaams­klachten - draag­lijker te maken en mits regel­ma­tige behan­deling vaak een tijd­lang op te heffen.

Siam Wellness houdt je basis gezond