Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Infraroodstraling

Health Mate® logoBij Siam Wellness vind je het neusje van de zalm: Een infra­rood­cabine van Health Mate®, de pionier in infra­rood­technologie.

 

 

 

 

 

De werking van infrarood stralings­energie


 

De werking van infrarood stralingsenergie

 

Infraroodverwarming van een couveuse Hoe werkt infra­rood stra­lings­ener­gie eigen­lijk? Maak je geen zor­gen, infra­rood­stra­ling is een vei­lige stra­ling, het heeft niets te maken met ultra­vio­lette stra­ling (die zon­ne­brand veroor­zaakt en je huid be­scha­digt) of atoom­stral­ing (zoals die van een kern­bom). Ook baby­cou­veu­ses wor­den ver­warmd met infra­rood­stra­ling!

 

De energie in de in­fra­rood­sauna is de­zelfde als de ener­gie van de zon. De zon pro­du­ceert de meeste van haar ener­gie in het infra­rood seg­ment van het spec­trum. Infra­rood – letter­lijk: onder het rood – is een stra­ling die niet voor het oog waar­neem­baar is. Maar voe­len doen we ze des te beter! Op de huid is het echt genie­ten van haar wel­da­dige, warme wer­king. Wie van zon­ne­baden houdt, weet hoe heer­lijk het is om de zon­ne­stra­len op zijn of haar li­chaam te voe­len. Maar van zo­dra een wolk­je voor de zon ver­schijnt, valt dat heer­lijke ge­voel in­eens weg, ook al is de om­ge­vings­tem­pe­ra­tuur niet ver­an­derd. Dat komt om­dat de in­fra­rood­stra­ling van de zon op dat mo­ment niet aan­we­zig is. De stra­lings­warmte van de zon is name­lijk een vorm van ener­gie die voor­wer­pen recht­streeks op­warmt door een pro­ces dat con­ver­sie ge­noemd wordt, zon­der dat de lucht tus­sen­in moet wor­den ver­warmd!

 

 

De beste stralings­elementen


 

M-vormige incoloy stralingselement In elk stra­lings­ele­ment van een Health Mate® ca­bine zit een elek­trisch spoel die omge­ven is door samen­ge­perst kera­misch zand. De warme kern is dus on­ver­slijt­baar en het ge­heel is om­ge­ven door een laag­je inco­loy (een lege­ring van chroom, nik­kel en ijzer die bestand is tegen tem­pe­ra­tuur en cor­rosie). Die coa­ting op­ti­ma­li­seert de stra­lings­dis­tri­butie en garan­deert een mini­mum aan ener­gie­ver­lies.

 

Het unieke, M-vor­mige stra­lings­ele­ment is ook nog eens ver­ge­zeld van een re­flec­te­rend pa­neel, waar­door de stralen 100% ver­spreid wor­den.

Uit­ge­breide tests heb­ben meer­maals aan­ge­toond dat dit de meest ef­fi­ciënte ver­war­mings­ele­men­ten zijn, met boven­dien een onbe­perkte le­vens­duur. De stra­lings­ele­menten van Health Mate® zijn ook per­fect geďso­leerd zodat je in alle vei­lig­heid kunt ge­nie­ten van je in­fra­rood­ses­sie.

Siam Wellness Health Mate abonnement: de slimme weg naar een gezond lichaam