Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Thaise gezichtsmassage met kruiden

vlag Thailand

Thaise gezichtsmassage met kruiden


THE BEAST THE BEAST NOT FOR LONG ... THE BEAST DREAMING OF BEAUTY THE BEAUTY AT LONG LAST

 

Een topper en een buiten­been­tje in ons mas­sa­ge aan­bod.

Siam Wellness Thaise ge­zichts­mas­sa­ge is een com­bi­na­tie van een tra­di­tio­nele Thaise mas­sa­ge (Sen ener­gie­lij­nen, etc...) en een tra­di­tio­nele Thaise schoon­heids­be­han­deling van het ge­zicht met Thai­se krui­den, samen­ge­vat met de Engelse term: ”Thai Her­bal Fa­cial Mas­sage”.

 

 

Thaise gezichtsmassage Thaise gezichtsmassage Zoals ie­der­een weet, heeft on­ze huid en niet in het minst de huid van ons ge­zicht nood aan regel­ma­tig onder­houd. Ze staat immers voort­du­rend bloot aan een amal­gaam van vie­zig­heid die blij­vende spo­ren na­laat als wij niet tij­dig in­grij­pen.

 

Het doel van Thaise ge­zichts­mas­sa­ge is de huid revit­ali­seren en de door­bloe­ding en bij­ge­volg de pro­duc­tie van col­la­geen sti­mu­leren. Colla­geen is een hoofd­be­stand­deel (70%) van het los­ma­zige bind­weef­sel in de men­se­lijke huid. Het is verant­woor­delijk voor de stevig­heid en de elas­ti­ci­teit van onze huid. Na het 25ste le­vens­jaar neemt de pro­duc­tie van col­la­geen gestaag af. Hier­door ver­oudert onze huid en ont­staan er rim­pels, de huid wordt slap­per en ef­fec­ten van bui­ten­af zoals pol­lu­tie, bloot­stel­ling aan fel zon­licht, enz ... heb­ben een nega­tieve in­vloed op onze huid.

 

In de cos­me­tica draait veel, zoniet alles rond col­la­geen. Alle soor­ten col­la­geen wor­den in cosme­ti­sche pro­duc­ten ver­werkt, meest­al run­der­col­la­geen en vis­col­la­geen.

 

In tegen­stelling tot de klas­sieke cos­me­ti­sche ge­zichts­be­han­deling werkt Siam Well­ness uit­slui­tend met natuur­lijke pro­duc­ten waar­onder Azia­ti­sche krui­den. Om be­drijfs­eco­no­mi­sche rede­nen ge­ven we geen de­tails.

 

De Siam Wellness gezichts­mas­sage is zo­wel aan­ge­naam als gezond. Ze bevat - aange­past aan ieders huid­type (opge­let voor lac­tose-into­le­ran­tie!) - een rei­ni­ging, een scrub met als basis Azia­ti­sche krui­den, ge­volgd door Thaise mas­sage, een spe­ciaal heer­lijk mas­ker en tot slot een ver­zor­gende lo­tion. Je zal deze zo­wel unieke als effi­ciënte behan­de­ling niet gemak­ke­lijk in onze Wes­terse beau­ty-salons vin­den voor een prijs van € 60,-.

 

masker van natuurlijke producten Het resultaat is aan­zien­lijk min­der zwarte pun­tjes, puist­jes of mee-eters en een mer­ke­lijk mooi­er, ga­ver en jon­ger ge­zicht. Je ge­zicht krijgt een mooie glow. Het spreekt van­zelf dat een re­gel­ma­tige behan­de­ling is aange­we­zen voor de beste re­sul­taten.

masker van natuurlijke producten

Siam Wellness, gaaf voor je gelaat