Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Aanbod massage

Aanbod massage in 7 hoofdthema's


 

vlag Thailand vlag Thailand Om klaar­heid te schep­pen in de diversi­teit van de be­han­delingen bieden we je 7 hoofdthema's. Voor elk van deze thema's stelden we een web­pagina samen die je thema per thema kan aan­klikken.

 

 

 

 

Deze 7 thema's bevat­ten welis­waar het leeuwen­deel van mo­ge­lijke massa­ge­be­han­de­lin­gen maar niet alle­maal. Het lichaam is namelijk een tempel en iedere zuil of fries die tekenen van slijtage begint te vertonen, verdient gepaste aandacht. Daarom proberen we zoals een kleermaker op de maat van iedere klant een oplossing te vinden.

 

Vind je in ons aanbod niet wat je zoekt, contac­teer ons dan; vaak kunnen we een oplos­sing voor je uit­werken.

 

Let wel: indien wij menen dat onze mas­sage geen rele­vante verbe­tering van je klach­ten kan ople­veren of indien onze mas­sage om­wille van contra-­indi­caties* niet aange­wezen is, zullen we, ons motto "well voor je zijn" indach­tig, niet nalaten je hier­over in te lichten en indien moge­lijk door­verwijzen naar geschik­tere profes­sionele hulp.

(*contra-indicaties, zijn omstan­digheden waarbij je beter niet gemas­seerd wordt. Meer hier­over onder de para­graaf "Medisch beleid" op het webblad Huisstijl).

 

 

Voor onze tarieven ver­wijzen we naar de tarievenlijst

Siam Wellness: het WAUW-gevoel van een unieke massage