Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

MAATREGELEN HEROPSTART - WIJ MASSEREN VEILIG

 

OPNIEUW TIJD VOOR UW GE­ZOND­HEID

 

Na de - ho­pe­lijk laat­ste - lock­down zijn we heel blij om je van­af 26 april op­nieuw te mo­gen ver­wel­ko­men voor een heil­zame pro­fes­sio­nele Thaise mas­sage.

We hopen uit de grond van ons hart dat jul­lie spoe­dig terug al­lemaal op het ap­pel zullen ver­schijnen.


OMDAT WE HET GELUK HEB­BEN HET ME­REN­DEEL VAN ONZE KLAN­TEN AL JAREN TE KEN­NEN, HEBBEN WE ER ALLE VER­TROU­WEN IN DAT DE HER­OP­START VEI­LIG ZAL VER­LOPEN. WE ZIJN ERVAN OVER­TUIGD DAT DIT VER­TROU­WEN WEDER­ZIJDS IS. WE ZULLEN DAN OOK NIET ONBE­SUISD TE WERK GAAN.

WIJ VAN ONZE KANT ZULLEN ER ALLES AAN DOEN OPDAT DE MAS­SAGE ZOWEL VOOR U ALS VOOR ONS VEI­LIG ZAL VER­LOPEN.


Op­dat ie­de­reen, zo­wel jij als wij­zelf, zich com­for­ta­bel zal voe­len tij­dens de mas­sage, heb­ben we een stra­tegie uit­ge­werkt waar­aan ie­dereen zich zon­der uit­zon­de­ring dient te houden.

Deze stra­te­gie heeft tot doel dat je je op je gem­ak voelt om­dat je op een vei­lige ma­nier ge­mas­seerd wordt.


En tot slot: een profes­sionele mas­sage op zijn tijd geeft je weer­stand een duw in de rug. Wees er­van over­tuigd dat we er al­les aan ge­daan heb­ben op­dat je vei­lig gemas­seerd wordt. Maar als je bang bent, blijf dan in je kot. De mas­sage moet aan­ge­naam blij­ven, ze mag geen fac­tor van stress worden.


Het protocol dat hierna volgt lijkt mis­schien op een mili­taire oe­fe­ning maar je zal zien dat met een beetje gezond ver­stand en goede wil al­les vlot­jes zal verlo­pen. We over­lo­pen het pro­tocol stap voor stap en in chro­no­lo­gische vol­gorde. De essen­tiele maat­re­gelen zijn vet en onder­lijnd. Dus volg vooral die! 1. VÓÓR de mas­sage: GE­BRUIK UW GE­ZOND VER­STAND!
  1. Ben je ziek, heb je koorts, hoest je, ben jij­zelf (of een per­soon die bij je in­woont) tij­dens de 2 weken voor je af­spraak po­si­tief ge­test op het Corona­virus of in thuis­iso­latie ge­plaatst, dan moe­ten we je af­spraak uit­stel­len.
  2. Voel je je nog onwennig om gemas­seerd te worden... ben je over­don­derd door de da­ge­lijkse hor­ror in de media... of wacht je lie­ver af tot je zelf ge­vac­ci­neerd bent? We zullen voor een an­nu­latie, zolang de Corona­crisis duurt, geen kos­ten aan­re­kenen, zelfs niet als je minder dan 24 uur op voor­hand je afspraak an­nu­leert. Het spreekt van­zelf dat wij op onze beurt ver­wachten dat van deze maat­regel geen mis­bruik wordt gemaakt.
  3. Vlak voor je af­spraak was je zorg­vuldig je handen. Je kan even­tueel bij­komend je mond spoe­len met Lis­terine mond­water (ver­krijg­baar in iedere super­markt).
  4. Breng een CHI­RUR­GISCH weg­werp of pro­fes­sio­neel mond­mas­ker mee, dus geen stof­fen (hier­over later meer). Mocht je toch niet over een mond­masker be­schik­ken dan stel­len wij er 1 ter be­schik­king. (We hebben een voor­raadje op de kop kunnen tik­ken waar we zo zui­nig mo­gelijk mee om­springen)
  5. Ga thuis al naar het toilet.

   We schie­ten niet met een ge­weer als je toch drin­gend moet. Sluit dan wel het deksel al­vo­rens je het wa­ter door­spoelt. Wij ont­smetten zorg­vul­dig na ieder ge­bruik met dure Det­tol.

  6. Er wordt slechts 1 persoon tege­lij­ker­tijd bin­nen­ge­la­ten. Kom je te vroeg en de vo­rige klant is nog bin­nen dan wacht je even bui­ten. We heb­ben dan de tijd om de no­dige hy­gie­nische maat­re­gelen te ne­men.
  7. Bij het binnenkomen:


   Er worden voorlo­pig geen han­den ge­schud en je houdt vol­doen­de af­stand. Bij bin­nen­komst was je je han­den met een des­in­fec­te­ren­de hand­gel die aan­ge­wezen is voor me­dische toe­pas­singen.

 1. TIJDENS de mas­sage: GE­BRUIK UW GE­ZOND VER­STAND!
  1. Het grootste deel van de mas­sage lig je op je buik. Je kan gedu­rende gans de mas­sage een mond­masker dra­gen als je dit ver­kiest. HET IS WEL VER­PLICHT OM DIT TE DRA­GEN BIJ RUG­LIG EN BIJ AL­LE AN­DE­RE PO­SI­TIES BE­HAL­VE DE BUIK­LIG. Leg in alle ge­val het mond­mas­ker in de buurt van je mond zo­dat je het voor je mond kan hou­den bij een on­wil­le­keu­rig op­ko­mend kuchje.

   Bij een behan­de­ling van het ge­laat of bij een ge­zichts­mas­sa­ge mag je het mond­masker ui­te­raard wel af­ne­men.


   Ter info: Ook je mas­seuse draagt een mond­masker en des­in­fec­teert haar han­den vóór en na ie­de­re mas­sage. Ook ven­ti­le­ren we re­gel­ma­tig zo­dat de lucht vi­rus­vrij blijft

 1. NA de mas­sage: GE­BRUIK UW GE­ZOND VER­STAND!
  1. We mogen voor­lopig geen lees­li­tera­tuur noch drank aan­bie­den.

  2. Probeer gepast geld mee te bren­gen. Wij heb­ben geen pin­au­to­maat.

  3. Breng ook uw eigen bal­pen mee om even­tu­ele af­spra­ken te no­teren.

  4. Na de mas­sage zal je op­nieuw je han­den met een des­in­fec­te­ren­de gel was­sen.

astronautenpakVirus of niet...

Wij masseren veilig.

Siam Wellness, massage die het VERSCHIL... en u BETER maakt